Ü

Ufuk Üniversitesi

Genel Bilgiler


TARİHÇE

Ufuk Üniversitesi; 18 Aralık 1999 tarih ve 23910 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 4488 sayılı Kanun ile Türkiye Trafik Kazaları Yardım Vakfı tarafından 2547 sayılı Kanunun Vakıf Yüksekögretim Kurumlarina ilişkin hükümlerine tabi olmak üzere Yüksekögretim Kurulu'nun 01.05.2002 tarih ve 13.30.0.EÖB.0.00.00.03.06.05-954/09006 sayılı izin yazıları ile 2002-2003 egitim - ögretim yılında eğitim - öğretime başlamıştır.

Üniversitenin Kurucu Vakfı olan Türkiye Trafik Kazaları Yardım Vakfı 1972 yılında kurulmuştur. Vakıf Senedinin üçüncü maddesinde Vakfın Amacı bölümünde belirtilen "Trafik, iş, spor ve diğer kazaların, afet ve felaketlerin önlenmesi ve bunların sonucu meydana gelen yaralanma ve hastalıklar için acil, tıbbi ve sosyal yardımın, rehabilitasyon hizmetleri yapılması ve bu konularda işbirliği yapmak üzere Yüksek Ögretim kurumları dahil okullar açarak ihtiyaç duyulan her türlü elemanın yetiştirilmesi, lüzumlu araç ve gereçlerin sağlanmasi, bunlara ilişkin eğitim kurs ve seminerlerle diğer bilimsel faaliyetlerin yapılması için ilgili kuruluşlar ile işbirligi yapma" gibi nedenlerle kuruldugu için bu konularda egitim, araştırma ve hizmet sunması öngörülmüştür.

Üniversite açmadaki temel düşüncelerimiz Vakıf Senedindeki ana çerçeve içinde özellikle toplumumuzu öncelikle ilgilendiren kaza, felaket, bedensel ve ruhsal sorunlara karşı önleyici, koruyucu ve tedavi edici ilke ve yöntemleri saptamak, bu konularda halkımızı yönlendirecek sağlık, eğitim ve kamu hizmetlerinin bilincini, metodolojisini, diğer ülkeler, devlet kurumları ve bireyler arası ilişki ve davranışların yönlendirilmesi ve bu konularda yeterli ve yetkili elemanların yetiştirilmesi amaçlanmıştır.

Bu amaca yönelik olarak da Tıp, Hukuk, Eğitim, Fen-Edebiyat (İstatistik - Psikoloji), İktisadi ve İdari Bilimler (İşletme, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler-Uluslararası Ticaret) Fakülte ve bölümleri ile bunları tamamlayan Hemşirelik Yüksek Okulu, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu ve Enstitüler kuruluş kanunumuzda yer almıştır.

Üniversitemizde her öğrencinin kendi alanındaki çalışmaları çağdaş düzeyde izleyebilmesini sağlamak ve her türlü yayını, çalışmayı ve internet ağından yararlanabilmesi için İngilizce dilini öğrenmesi öngörülmüştür. Bir yıllık hazırlık sınıfından sonra kendi seçtigi dalda daha iyi yetişebilmesi için mesleki ek yabanci dil programları uygulanmaktadır.

Mevcut kütüphaneler ve her öğrencinin bilgisayar öğrenmesi için mevcut bilgisayar laboratuvarları öğrencilerin hizmetine sunulmuştur.

Her fakülte veya öğretim birimi içinde en az %15 e kadar burslu ögrencinin yıllık kayıt ücreti olan kısım alınmamaktadir. Bu burs karşılığı, Üniversitemize verilen Prof. Dr. Ufuk EGE UYGUR Fonundan ve üniversite olanaklarımızdan sağlanmaktadır.

Üniversitemizde internet üzerinden eğitim yapma araç ve gereçleri sağlanmıştır.

Tıp Fakültesi için Balgat'ta 120 yatakli Dr. Rıdvan Ege Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesi hizmete girmiştir.

Misyon

Ufuk Üniversitesi Kurucu Vakıfının talebi doğrultusunda diğer akademik birimlerin yanında ağırlıklı olarak Sağlık Misyonu yüklenmiş bir Üniversitedir. Mevcut Tıp Fakültesi, Hemşirelik Yüksekokulu ile Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu yanında, önümüzdeki yıllar içerisinde Diş Hekimliği Fakültesi'nin de eğitime başlaması ile sağlık misyonumuz daha da genişleyecektir.

Nitekim Kurucu Vakıfımızın Vakıf Senedinin üçüncü maddesinde “Trafik, iş spor ve diğer kazaların, afet ve felaketlerin önlenmesi ve bunların sonucu meydana gelen yaralanma ve hastalıklar için acil, tıbbi ve sosyal yardımın, rehabilitasyon hizmetleri yapılması ve bu konularda işbirliği yapmak üzere Yükseköğretim kurumları dahil okullar açarak ihtiyaç duyulan her türlü elemanın yetiştirilmesi, lüzumlu araç ve gereçlerin sağlanması, bunlara ilişkin eğitim, kurs ve seminerlerle diğer bilimsel faaliyetlerin yapılması için ilgili kuruluşlar ile işbirliği yapma” misyonu üstlenilmiş ve bu misyon doğal olarak kurduğu üniversiteye intikal ettirilmiştir.

Bu amaçla;

• Özellikle sağlık alanında ülkemizin ihtiyaç duyduğu düzeyde ve türde insan gücünü yetiştirmek ve sağlık hizmetlerine katılmalarını sağlamak,

• Hukuk, İktisat ve İdari Bilimler Fakültesi bünyesinde bulunan İşletme, Siyaset Bilimi ve Uluslararası ilişkiler, Uluslararası Ticaret Bölümleri, Fen-Edebiyat Fakültesi bünyesinde bulunan İstatistik, Psikoloji Bölümleri ve Eğitim Fakültesi bünyesinde bulunan İngilizce Öğretmenliği ile Kuruluş Kanununda olup da ileriki yıllarda açmayı planladığı bölüm/programlarda lisans, Enstitüleri bünyesinde ise lisansüstü düzeyde insan gücü yetiştirmek ve geleceğe hazırlamak,

• Öğrencilerinin bu hedeflere yönelmesi için onlara eğitimin nicelik ve niteliğinin bütün öğelerini vermek, gelecekte burada yetişenlerin ülkemiz ile dış dünya arasındaki ilişkilerinde pay sahibi olmalarına zemin hazırlamak,

• Fayda ve kıymet ilişkisi yoluyla mezunlarının kendilerine, ailelerine ve ülkeye yaralı olmalarını sağlamak.

Vizyon

Ufuk Üniversitesi yukarıda belirtilen misyonunu gerçekleştirmek için;

• Ulusumuzu oluşturan bireylerin yaşam düzeylerinin geliştirilmesinde eğitim, öğretim, bilimsel araştırma ve yayın yoluyla katkı sağlayacak düşünce, bilgi ve becerilere sahip, diğer insanların sorunlarına karşı duyarlı insan gücünü yetiştirmek,

• Bünyesindeki birimlerin alanlarında yapılacak bilimsel çalışma ve araştırmalarla sorunlarının çözümüne ve bu yolla ülkemizin gelişme ve kalkınmasına katkı sağlamak,

• Öğrencilerin, toplumsal ve uluslararası sorunlara duyarlı, mevcut ve değişen koşullara uyum sağlayabilen; kişisel hak ve özğürlüklere, demokrasiye, Atatürk İlkeleri doğrultusunda demokratik ve laik eğitim ilke ve uygulamalarına saygılı ve bunları benimseyip uygulayan; kendine güvenen, gerektiğinde sorumluluk ve risk alabilen; böylece, bireysel ve sosyal düzeyde gerekli bilgi, beceri ve davranış biçimlerini kazanmış olmak,

• Çağdaş öğretim yöntemlerini kavramış, bunları uygulamayı benimsemiş ve bu konuda donanımlı bireyler olarak yetiştirmelerini sağlamak,

• Bilimsel araştırma, yayın, sürekli ve yaygın eğitim yoluyla ulusa ve ülke kalkınmasına katkıda bulunmak.

Fakülteler

• Tıp Fakültesi
• Hukuk Fakültesi
• İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
• Fen Edebiyat Fakültesi
• Eğitim Fakültesi


Kuruluş: 1999
Tür: Vakıf Üniversitesi
Web Sitesi: http://www.ufuk.edu.tr

Harita Bilgisi

Üniversitenin Bulunduğu Şehir

Yurdunuzu yönetmek mi istiyorsunuz?

Bize Ulaşın!

İLLERE GÖRE
YURTLAR

Üniversite Yurtları sana en uygun yurdu
bulmana yardımcı olur.
Hemen ara!

TÜM İLLERİ GÖR