Ü

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi

Genel Bilgiler

Tarihçe

Üniversitemizin kurucusu, Türkiye’de iş dünyasının eğitime ivme kazandıran gücü olarak nitelendirilen, 1 milyon 200 bin üyesi bulunan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’dir.

TOBB, Türk iş dünyasının en büyük çatı örgütüdür.

Üniversitemizin Kuruluş Süreci Vakıf Yönetim Kurulumuz, 22 Ocak 2002 tarih ve 2002/1 sayılı toplantısında, Vakıf Senedimizin 5.maddesine dayanak, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 2880 sayılı Kanunla ilave edilen ek 2 maddesine göre, vakfımız tarafından bir üniversite kurulmasına oy birliğiyle karar vermiştir.

TOBB tarafından satın alınan ve Vakıf Üniversitesi olarak faaliyet gösterecek olan eski Yükseliş Koleji binalarının amacına uygun şekilde kullanılmasını temin etmek ve üniversitenin 2004-2005 eğitim yılına açılmasını sağlamak üzere binalarda yenilenme projesinin yaptırılması, projeye ait keşfin hazırlatılması ve inşaatın yaptırılması için gerekli sürecin başlatılması ve inşaatın tamamlanmasının temini, verilecek eğitimin ihtiyaç gösterdiği şekilde binaların tefriş ve teçhiz edilmesi hususları müteaddit Yönetim Kurulu Toplantılarında karar altına alınmıştır.

Bu kararı müteakip üniversitenin fizibilite raporu Vakıf tarafından hazırlanmış ve Yükseköğretim Kurulu, Devlet Planlama Teşkilatı ve Milli Eğitim Bakanlığı ile olan temaslar yoğunluk kazanmıştır.

Üniversitenin kuruluşu için Yükseköğretim Kurulu’ na başvuru dosyamız 28 Mart 2003 tarihinde teslim edilerek yasal süreç başlatılmıştır. Yükseköğretim Kurulu Genel Kurulunda 04 Nisan 2003 tarihinde müracaatımız değerlendirilerek uygun görülmüş olup, Devlet Planlama Teşkilatı’ndan görüş alınmasına ve Milli Eğitim Bakanlığı’na arzına karar verilmiştir. 5 Mayıs 2003 tarihli yazı ile Devlet Planlama Teşkilatı, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na uygun görüşünü bildirmiştir.

6 Mayıs 2003 tarihinde Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi ile ilgi Kanun Tasarısını Milli Eğitim Başkanlığına arz etmiştir. Milli Eğitim Bakanlığı’nın uygun görüşü ile üniversitemizin Kanun Tasarısı T.B.M.M.’e sevkedilmiştir. Tasarı T.B.M.M, Plan ve Bütçe Komisyonu ve Eğitim, Kültür ve Spor Komisyonlarında Vakfımız tarafından savunulmuştur.Tasarı Genel Kurul’da görüşülerek kabul edilmiş ve 1 Temmuz 2003 tarih ve 25155 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 4909 sayılı kanun ile kurulmuş ve tüzel kişilik kazanmıştır.

Üniversitemizin Vizyonu:

• Küresel ölçekte üretilmiş, en son bilimsel ve teknolojik bilgiyi elde edip; yeniden üretmek ve topluma sunmak,

• Uluslararası rekabete hazır, cumhuriyetin temel ilkelerini ve Atatürk’ün inkılâplarını içselleştirmiş kuşaklar yetiştirmek,

• Özel sektörün gelişmesine katkıda bulunmak, sanayi-üniversite işbirliğini yaşama geçirmek,

• Böylece Türkiye’nin ekonomik, sosyal ve kültürel gelişimine ivme kazandırmaktır.

Üniversitemizin Misyonu:

• Türkiye’nin ihtiyaç duyduğu nitelikli, girişimci küresel rekabete hazır insan gücünü yetiştiren,

• Öğrencilere analitik düşünme yeteneği kazandıran, yaratıcılıklarını teşvik eden bir eğitim ve öğretim ortamı sunan,

• Dünya standartlarında araştırma ve yayın yapan bilim insanlarına ihtiyaç duydukları altyapıyı ve ortamı sağlayan,

• Ulusal değerlere duyarlı, toplumsal sorunların farkında, çözüm üreten

Fakülteler

• Fen Edebiyat  Fakültesi
• Güzel Sanatlar Fakültesi
• Hukuk Fakültesi
• İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
• Mühendislik Fakültesi


Kuruluş: 2003
Tür: Vakıf Üniversitesi
Web Sitesi: http://www.etu.edu.tr

Harita Bilgisi

Üniversitenin Bulunduğu Şehir

Yurdunuzu yönetmek mi istiyorsunuz?

Bize Ulaşın!

İLLERE GÖRE
YURTLAR

Üniversite Yurtları sana en uygun yurdu
bulmana yardımcı olur.
Hemen ara!

TÜM İLLERİ GÖR